Nyheter

Kallelse till Årsstämma Brf Uddeholm 2019

 

Bästa bostadsrättsmedlemmar

Det är nu tid för årsstämma där vi tillsammans ser över föreningens

ekonomi och händelser i huset.

Datum: 2019-05-26

Tid: Kl. 12.00

Plats: Werners Café

Dagordning

1. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av

stämordförandens val av protokollförare

2. Godkännande av röstlängden

3. Val av en eller två justeringsmän tillika rösträknare

4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

5. Fastställande av dagordningen

6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt

om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska

disponeras.

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

12. Val av revisorer och eventuella styrelsesuppleanter

13. Val av valberedning

Vi behöver veta om Du kan närvara på mötet eller ej, då vi bjuder på

smörgåstårta efter mötets slut. Har du någon form av matallergi är det bra

om vi vet detta också så att vi kan beställa in ett passande alternativ. Ditt

svar skickas till vår e-post: senast den 06/05 -

2019 innan kl. 12.00.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Brf Uddeholm