Nyheter

Extra föreningsstämma.

 

Kallelse till extra föreningsstämma.

 

 

 

Extra föreningsstämma kommer att hållas söndagen den  nittonde november, ( 19/11 ), på Werner´s cafe klockan 14.00.

 

Dagordning.

 

. Stämmans öppnande.

 

. Val av ordförande och anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare.

 

. Godkännande av röstlängd.

 

. Val av en eller två justeringsmän tillika rösträknare.

 

. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.

 

. Fastställande av dagordning.

 

. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter.

 

. Stämmans avslutande.

 

Förslag till nya medlemmar av styrelsen, andra eller dig själv, kan lämnas i föreningens brevlåda eller via mail på hemsidan där mer information finns.

Glöm inte att registrera dig för nyheter på hemsidan för att ta del av all information.